Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Zuiver Advies , hierna te noemen “Opdrachtnemer” en een opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Partijen kunnen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden afwijken na onderling overleg en na wederzijdse toestemming.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer tegenover derden, welke door opdrachtnemer bij de opdracht worden betrokken, voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Voor zover voor opdrachtnemer gedrags- en/of beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht deze gedrags-  en/of beroepsregels te respecteren.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 6. Indien zich tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een situatie voordoet, die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de aard van deze algemene voorwaarden. Dit geldt eveneens indien een onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden. Bij een strijdige bepaling tussen deze algemene voorwaarden en de dienstverleningsovereenkomst, gelden de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen bepalingen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Opdrachtnemer behoudt zich in alle gevallen het recht voor om de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor en is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het tijdstip, waarop deze worden aangekondigd of het tijdstip waarop deze opdrachtgever zijn meegedeeld of hebben bereikt.

Artikel 2 Offertes, overeenkomst, aanbiedingen, uitvoering en wijziging

 1. Opdrachtnemer zal opdrachtgever bij het eerste contact in het bezit stellen van het dienstverleningsdocument en deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte(s) en/of aanbieding(en) worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat in de offerte(s) en/of aanbieding(en) of een gedeelte hiervan een vergissing of verschrijving is gemaakt.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld en eventuele reis- en verblijfkosten. Reiskosten worden in overleg en na vooraf door opdrachtgever verleende toestemming door opdrachtnemer in rekening gebracht, indien de afstand voor de heenreis meer bedraagt dan 50 km.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is ontvangen.
 5. Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat voor opdrachtnemer een inspanningsverplichting, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand komt.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of aard van de verleende opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 8. Indien opdrachtnemer derden bij de opdracht wenst te betrekken en indien daar extra kosten aan verbonden zijn, is hiervoor vooraf de schriftelijke toestemming van opdrachtgever vereist. Deze bepaling geldt niet, indien een offerte mede hierop is gebaseerd en door opdrachtgever is aanvaard
 9. De kosten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden worden afzonderlijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 10. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht tot volledige betaling van het tot aan de datum van beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium van opdrachtgever en kosten van ingeschakelde derden.
 11. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en documentatie, welke door opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig zijn voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, op tijd in de door opdrachtnemer gewenste vorm en de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer.
 12. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te informeren, indien zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen, die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 13. Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 14. Van originele documentatie van opdrachtgever, worden kopieën opgenomen in het dossier van opdrachtnemer. De originele documentatie wordt aan opdrachtgever geretourneerd.
 15. Indien vertraging optreedt in de uitvoering van de opdracht door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de door opdrachtnemer verlangde gegevens, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor deze vertraging. De eventuele extra kosten en extra honorarium, voortvloeiende uit de vertraging zijn voor rekening van opdrachtgever.
 16. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 17. Opdrachtnemer zal niet meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verleend, tenzij opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 18. Indien opdrachtgever, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen verlangt, is opdrachtgever verplicht deze tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer te verstrekken. Indien de bedoelde wijzigingen mondeling of telefonisch worden doorgegeven, dan is het risico voor rekening van opdrachtgever, indien blijkt dat de wijzigingen niet correct zijn overgekomen.
 19. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij wijzigingen in de opdracht, de overeengekomen prijs aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Opdrachtgever heeft het recht deze aanpassing niet te accepteren, waarmee de opdracht zal komen te vervallen. Hierbij geldt onverkort het bepaalde in lid 10 van dit artikel.
 20. Indien, als gevolg van wijzigingen in een al verstrekte opdracht, de uitvoeringstermijn wordt overschreden, draagt opdrachtnemer hierin geen verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op tijd informeren, als om deze reden een bepaalde termijn niet wordt gehaald.
 21. Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient hierbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 22. Opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal de gegevens van opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Zonder toestemming van opdrachtgever heeft opdrachtnemer niet het recht de informatie, die aan hem ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie verplicht moet worden vrijgegeven.
 3. Geheimhouding geldt ook voor opdrachtgever. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden door derden.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen t.a.v. geheimhouding ook opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 4 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting tegenover opdrachtgever indien hij deze niet kan nakomen als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld en niet op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen of materiaal, waarvan opdrachtnemer gebruikt maakt bij de uitvoering van de overeenkomst. en zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt, of zo bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het al geleverde of het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen alsof het gaat om een afzonderlijke overeenkomst. Hierbij geldt de voorwaarde dat het geleverde of leverbare deel een zelfstandige waarde dient te hebben.

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer is deze aansprakelijk tot het bedrag van de opdrachtgever geleden schade, die opdrachtgever ook bewezen heeft. De totale aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade is echter beperkt tot maximaal het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.
 2. Elkaar opvolgende adviezen worden beschouwd als één advies.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder het verstrekken van onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie.
 4. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die het gevolg is van fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
 5. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van derden.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten voor de vaststelling en de omvang van de schade, de redelijke kosten voor het herstellen van het gebrek (voor zover deze aan opdrachtgever is toe te rekenen) en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade.
 7. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor indirecte (gevolg)schade, zoals gederfde winst en gemiste (financiële) voordelen.

Artikel 6 Betalingstermijn en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tenminste één maal aanmanen om alsnog over te gaan tot tijdige betaling van de factuur.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is opdrachtgever gerechtigd, de factuur te verhogen met 2% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40) plus de dan geldende wettelijke rente.
 5. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
  (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt, als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis op geanonimiseerde wijze voor andere doeleinden te gebruiken onder de voorwaarde dat opdrachtnemer ervoor waakt dat hij zijn geheimhoudingsplicht tegenover derden gewaarborgd houdt.

Artikel 8 Algemene prijswijzigingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen in algemene zin aan te passen, indien de kosten van opdrachtnemer een wijziging ondergaan. De aanpassing geldt voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten zal een wijziging slechts van toepassing zijn als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is.
 2. De nieuwe prijs wordt aangegeven in een gewijzigd dienstverleningsdocument voor nieuwe opdrachtgevers.  Bestaande opdrachtgevers worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 9 Reclames en verjaringstermijn

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde dienst kan hij binnen 14 dagen, na de levering van de dienst of binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek als dat later is, bij opdrachtnemer reclameren. Als hij het gebrek later ontdekt, is opdrachtgever wel verplicht om aan te tonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. Indien opdrachtgever reclameert over het factuurbedrag is hij verplicht dit binnen 8 dagen schriftelijk te melden bij opdrachtnemer.
 3. Als opdrachtgever terecht en op tijd reclameert zal opdrachtnemer als volgt naar keuze handelen:
 • Hij past het bedrag van de factuur aan
 • Hij verbetert de afgekeurde werkzaamheden of doet deze opnieuw.

Kom in contact

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan

Eerder stoppen met werken? Toe aan financiële rust? Hulp nodig bij ontslag of echtscheiding? Ik help je graag verder om meer inzicht te geven in je financiële situatie.

Bel mij direct Of stuur een e-mail